Vuokranmaksu myöhässä

Johdanto

Vuokranantajana tai asuntosijoittajana yksi keskeisimmistä tehtävistä on huolehtia, että vuokrat suoritetaan ajallaan. Suurin osa vuokralaisista hoitaa velvollisuutensa moitteettomasti, mutta joskus vuokranmaksussa saattaa ilmetä ongelmia. Tässä artikkelissa käsitellään, kuinka toimia, kun vuokranmaksu viivästyy.

Yksittäinen viivästynyt vuokranmaksu

Inhimilliset virheet, sairastumiset tai työnantajan palkanmaksun viivästyminen voivat aiheuttaa yksittäisiä viivästyksiä vuokranmaksussa. Tällaisissa tilanteissa vuokranantajan on suositeltavaa toimia ymmärtäväisesti ja maltillisesti.

Jos vuokrasuoritus ei näy tilillä sovitun ajan kuluttua, vuokranantajan tulisi ottaa yhteyttä vuokralaiseen nopeasti, mutta asiallisesti. Usein tässä vaiheessa vuokralainen kertoo syyn vuokran myöhästymiseen, ja yhdessä voidaan sopia, kuinka tilanne korjataan.

Toistuvasti myöhässä olevat vuokrasuoritukset

Joskus vuokrasuoritukset saattavat tulla vuokranantajan tilille toistuvasti myöhässä tai erissä pitkin kuukautta. Tällöin vuokralaisen keskeinen velvollisuus, vuokran maksaminen sovitussa aikataulussa, ei toteudu.

Tällaisessa tilanteessa suositeltavaa on neuvotella vuokralaisen kanssa ja etsiä yhdessä ratkaisu ongelmaan. Esimerkiksi, jos vuokralaisen palkanmaksupäivä on muuttunut, voidaan vuokranmaksupäivää siirtää sopimaan paremmin vuokralaisen uuteen aikatauluun.

Vuokrasuoritukset yhä jatkuvasti myöhässä

Joskus neuvottelut eivät johda toivottuun lopputulokseen, ja vuokrasuoritukset viivästyvät toistuvasti. Jos vuokra kuitenkin maksetaan aina täysimääräisenä saman kalenterikuukauden aikana, eikä vuokranantaja koe viivästystä ongelmaksi, ei ole välttämättä tarpeen ryhtyä toimenpiteisiin.

Vuokranmaksun myöhästymisen seuraukset

Jos vuokra tulee toistuvasti myöhässä eikä neuvottelu auta, vuokranantajan kannattaa lähettää vuokralaiselle kirjallinen maksumuistutus. Tämä voidaan tehdä 14 vuorokauden kuluttua vuokranmaksun eräpäivästä. Maksumuistutuksen lähettämisestä voi ja kannattaa periä kohtuulliset perintäkulut. Kuluttajalle lähetystä maksumuistutuksesta voi vaatia 5 euron huomautuskuluja. Lisäksi viivästyneestä vuokrasta kannattaa periä viivästyskorkoa korkolain mukaisesti.

Vuokrasopimuksen irtisanominen tai purkaminen toistuvien myöhästymisten vuoksi

Viimeisenä keinona on irtisanoa tai purkaa vuokrasopimus, ja etsiä uusi vuokralainen sijoitusasuntoon. Vuokrasopimuksen irtisanomisen ja purkamisen erot tulee ymmärtää. Sekä vuokralainen että vuokranantaja voivat irtisanoa tai purkaa vuokrasopimuksen tiettyjen ehtojen täyttyessä, mutta käymme seuraavaksi läpi vuokrasopimuksen irtisanomista tai purkamista myöhässä maksettujen vuokrien takia vuokranantajan näkökulmasta.

Irtisanottaessa vuokrasopimusta vuokrasopimus ei pääty välittömästi, vaan vuokraussuhteen pituudesta riippuvan irtisanomisajan jälkeen. Irtisanomisaika on kuusi kuukautta, jos vuokrasuhde on ennen irtisanomista kestänyt vähintään vuoden verran, ja lyhyemmissä vuokrasuhteissa irtisanomisaika on kolme kuukautta. Nämä pätevät silloin, kun vuokranantaja irtisanoo sopimuksen.

Kun vuokrasopimus puretaan, vuokrasuhde päättyy välittömästi. Sekä vuokranantaja että vuokralainen voivat tietyissä olosuhteissa irtisanoa jatkuvan vuokrasopimuksen, mutta määräaikaista sopimusta ei yleensä voi kumpikaan osapuoli irtisanoa, ellei sopimuksessa ole erityistä mainintaa tästä. Sen sijaan määräaikaisen vuokrasopimuksen purkaminen on mahdollista, jos tiettyjen ehtojen kriteerit täyttyvät.

Jos vuokraa ei makseta toistuvasti sovitussa aikataulussa. On vuokranantajalla syy irtisanoa vuokrasopimus laillisesti ja ”hyvän vuokratavan” mukaisesti.

Jos kaksi tai kolme vuokrasuoritusta on maksamatta, se on riittävä syy purkaa vuokrasopimus, olipa kyseessä jatkuva tai määräaikainen sopimus. Tässä tapauksessa vuokrasopimuksen voi purkaa ilman erillistä varoitusta. Vaikka asuinuoneistonvuokralaissa (AHVL) ei suoraan määritä tätä kuukausien määrää, oikeuskäytännössä on katsottu, että kahden kuukauden maksamattomat vuokrat ovat selkeissä tapauksissa riittävä peruste vuokrasopimuksen purkamiseen.

Sekä irtisanominen että purkaminen tulee tehdä kirjallisesti, ja vuokralaisen on osoitettava vastaanottaneensa ilmoituksen. Tämä varmistus voidaan saada esimerkiksi postilta, jos varoitus on lähetetty kirjeitse. Sähköpostilla lähetettyyn varoitukseen voidaan lisätä ilmoitus, joka kertoo, kun sähköposti on avattu, tai pyytää vuokralaista vahvistamaan sähköpostin vastaanotetuksi..

Yhteenveto

Vuokran maksaminen myöhässä voi olla haasteellinen tilanne sekä vuokranantajalle että vuokralaiselle. On tärkeää, että vuokranantaja toimii tilanteessa ymmärtäväisesti ja maltillisesti, mutta myös päättäväisesti. Tärkeintä on pitää yllä avointa ja rehellistä kommunikaatiota vuokralaisen kanssa ja pyrkiä löytämään yhteinen ratkaisu ongelmaan. Jos tämä ei ole mahdollista, vuokranantajalla on oikeus ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, kuten vuokrasopimuksen irtisanomiseen tai purkamiseen.

Pysy ajantasalla!

Uutiskirjeen avulla pysyt ajan tasalla uusista kohteistamme ja ajankohtaisista aiheista.

✔ Tieto suoraan sähköpostiin
✔ Monipuolisesti sijoitusmahdollisuuksia
✔ Ajankohtaista tietoa ja markkinakatsauksia
✔Peru milloin haluat helposti

Olen Kiinnostunut