AVHL – Asuinhuoneistonvuokralaki

Johdanto

Tässä artikkelissa käydään läpi asuinhuoneistovuokralain pääkohtia. Kohdat ovat tulkintoja lakipykälistä eikä sanasta sanaan lainvoimaista lakitekstiä. Lähteenä on käytetty Finlexiä Laki asuinhuoneiston vuokrauksesta 31.3.1995/481

Pääkohtia asuinhuoneistonvuokralaista

Vuokrasopimuksen muoto

Vuokrasopimuksia on kahdenlaisia, vuokrasopimus voi olla määräaikainen tai toistaiseksi voimassa oleva. Määräaikainen vuokrasopimus tarkoittaa sopimusta, jossa sopimuksen voimassaolo on tarkoin määritelty jollekin ajankohdalle. Määräaikainen vuokrasopimus voi olla voimassa esimerkiksi 1.1 – 1.9. Toistaiseksi voimassa olevassa vuokrasopimuksessa sopimuksen voimassa oloa ei ole määritelty. Vuokrasopimus, jossa sopimuksen kestoa ei ole määritelty on automaattisesti toistaiseksi voimassa oleva. Suullisesti tehty vuokrasopimus on aina toistaiseksi voimassa oleva.

Vuokrasopimuksen päättyminen

Määräaikainen vuokrasopimus päättyy sen voimassaolon loputtua. Toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus päättyy, kun joko vuokranantaja tai vuokralainen irtisanoo tai purkaa sopimuksen. Määräaikainen ja toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus voi myös päättyä sopimalla irtisanomisesta, purkamisesta tai lakkaamisesta. 

Vakuus

Vuokrasopimuksessa voidaan määritellä vakuus. Vakuudella katetaan ne kulut, jotka vuokralainen on aiheuttanut vahingollaan tai vuokralainen on jättänyt vuokria maksamatta. Vakuuden määrä voi vastata enintään kolmen kuukauden vuokraa.

Asuinhuoneiston hallinnan viivästyminen

Mikäli vuokranantaja ei pysty antamaan asuinhuoneistoa vuokralaisen hallintaan tai asuttavaksi vuokrasopimuksen alettua, saa vuokralainen irtisanoa vuokrasopimuksen ilman seuraamuksia. 

Asuinhuoneiston kunto

Asuinhuoneiston tulisi olla vuokrasopimuksen alkaessa sellaisessa kunnossa, kun vuokralainen ja vuokranantaja ovat sopineet. Mikäli asunnon kunto ei vastaa ennen vuokrasopimuksen alkua vastattua kuntoa, on vuokralaisella oikeus purkaa vuokrasopimus.

Asuinhuoneiston korjaustyöt

Vuokranantajan ja vuokralaisen tulee sopia korjaus- ja muutostöistä keskenään .Vuokralaisella ei ole oikeutta yksinään lähteä tekemään korjaus- tai muutostöitä huoneistossa ilman vuokranantajan lupaa. Vuokralainen voi kuitenkin tehdä joitakin korjaus- ja muutostöitä, jos työllä voidaan estää isompi välitön vahinko. Vuokranantaja voi myös hoitaa korjaus- ja muutostöitä huoneistoon, jos töiden siirtämisellä myöhemmäksi koituisi huoneistoon isompia vahinkoja.

Vuokranantajan oikeus päästä asuntoon

Vuokranantajalla on oikeus päästä asuntoon ilman viivästymistä tarkastamaan asunnon kuntoa. Asunnon kunnon tarkistamisesta ja sen ajankohdasta pitää sopia yhdessä vuokralaisen kanssa. Mikäli vuokranantaja haluaa myydä asuntonsa niin vuokranantajalla on oikeus päästä esittelemään asuntoa ostajalle. Asunnon esittelystä ja sen ajankohdasta pitää sopia vuokralaisen kanssa.

Vuokralaisen ilmoitusvelvollisuus

Vuokralaisen tulee viipymättä ilmoittaa vuokranantajalle sellaisesta vahingosta, joka kuuluu vuokranantajan korjattavaksi. Mikäli vuokralainen laiminlyö ilmoitusvelvollisuuttaan vuokranantajalle, vastaa vuokralainen laiminlyönnistä aiheutuvista kustannuksista.

Jos vuokralainen jättää asunnon asuttomaksi pidemmäksi aikaa, tulee vuokralaisen ilmoittaa siitä vuokranantajalle ja järjestää vuokranantajalle mahdollisuus päästä asuntoon.

Vuokran määrä ja maksaminen

Vuokran määrä määritellään vuokrasopimuksessa. Vuokran maksamisen tapa ja ajankohta määritellään vuokrasopimuksessa. Vuokralainen voi maksaa vuokraa ennakkoon, mutta vuokranantaja ei voi vaatia vuokranmaksamista ennakkoon useammalta, kuin kolmelta kuukaudelta enintään.

Määräaikaisen vuokrasopimuksen purkaminen

Oikeus irtisanoa sopimus voidaan antaa vuokralaiselle,

 1. jos hänen tai hänen huoneistossa asuvan perheenjäsenensä sairaus tai vamma aiheuttaa asunnon tarpeen lakkaamisen tai olennaisen muuttumisen tai
 2. jos hän muuttaa toiselle paikkakunnalle opintojensa, työnsä tai puolisonsa työn takia taikka
 3. jos muusta näihin verrattavasta syystä sopimuksen pysyminen voimassa sovitun määräajan loppuun olisi vuokralaisen kannalta ilmeisen kohtuutonta.

Oikeus irtisanoa sopimus voidaan antaa vuokranantajalle,

 1. jos hän tarvitsee huoneiston omaan tai perheenjäsenensä käyttöön syystä, jota hän ei ole voinut ottaa huomioon sopimusta tehtäessä, tai
 2. muusta tähän verrattavasta syystä sopimuksen pysyminen voimassa sovitun määräajan loppuun olisi hänen kannaltaan ilmeisen kohtuutonta.

Vuokrasopimuksen sillä osapuolella, joka ei ole sopimusta irtisanonut, on oikeus saada kohtuullinen korvaus sopimuksen ennenaikaisesta päättymisestä hänelle aiheutuneesta vahingosta.

Vuokrasopimuksen purkaminen

Vuokranantajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus:

 1. jos vuokralainen laiminlyö suorittaa vuokran säädetyssä tai sovitussa ajassa;
 2. jos vuokraoikeus siirretään taikka huoneisto tai sen osa muutoin luovutetaan toisen käytettäväksi vastoin tämän lain säännöksiä;
 3. jos huoneistoa käytetään muuhun tarkoitukseen tai muulla tavalla kuin vuokrasopimusta tehtäessä on edellytetty;
 4. jos vuokralainen viettää tai sallii vietettävän huoneistossa häiritsevää elämää;
 5. jos vuokralainen hoitaa huoneistoa huonosti; tai
 6. jos vuokralainen huoneistossa rikkoo, mitä terveyden tai järjestyksen säilyttämiseksi on säädetty tai määrätty.

Vuokranantajan tulee antaa vuokrasopimuksen purkamisesta kirjallinen varoitus.  Mikäli vuokralainen hoitaa asiat kuntoon viivästymättä, jotka ovat johtaneet vuokrasopimuksen purkamis varoitukseen, ei vuokranantajalla ole oikeutta purkaa vuokrasopimusta.

Vuokrasopimuksen irtisanomisen aika

Vuokrasopimuksen irtisanominen voi tapahtua vuokralaisen tai vuokranantajan johdosta. Irtisanomisaika alkaa kalenterikuukauden viimeisestä päivästä.

Vuokranantajan irtisanoessa vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kolmekuukautta, mikäli vuokrasopimus on kestänyt alle vuoden. Mikäli vuokrasopimus on kestänyt yli vuoden on on irtisanomisaika 6 kuukautta vuokranantajalla.

Vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimuksen on irtisanomisaika yksi kuukausi.

Mikäli asunnossa asuu aviopuolisot ja se on heidän yhteinen koti, ei toinen aviopuoliso yksinään voi irtisanoa vuokrasopimusta toisen aviopuolison suostumusta.

Irtisanomisilmoitus

Vuokranantaja tai vuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimusta tulee osapuolen ilmoittaa toiselle irtisanomisesta kirjallisesti. Vuokralaisen tulee ilmoittaa vain kirjallisesti irtisanomisesta. Vuokranantajan tulee ilmoittaa kirjallisesti vuokrasuhteen loppumisen ajankohta ja peruste.

Alivuokrasuhde

Vuokralainen voi vuokrata osan huoneistosta toiselle taholle vastiketta vastaan. Edellä mainittuavuokrasuhdetta kutsutaan alivuokrasuhteeksi. Alivuokrasuhteessa on alivuokranantaja ja alivuokralainen.

Alivuokranantajan irtisanoessa, vuokrasopimuksen irtisanomisaika on kolme kuukautta, jos vuokrasopimus on kestänyt yli vuoden. Mikäli vuokrasopimus on kestänyt alle vuoden on irtisanomisaika yksi kuukausi.

Alivuokralaisen irtisanoessa vuokrasopimusta irtisanomisaika on 14 päivää. Mikäli alivuokrasopimus on sovittu päättymään tiettynä ajankohtana on sitä noudatettava.

Vuokrasopimuksen siirtäminen

Vuokralainen ei saa ilman vuokranantajan lupaa siirtää vuokrasopimusta toiselle vuokralaiselle, paitsi jos siitä on sovittu vuokrasopimuksessa. Vuokralaisella on oikeus pyytää vuokranantajalta lupaa siirtää vuokrasopimus. Vuokranantajalla on kuukausi aikaa vastata vuokrasopimuksen siirtoon. Jos vuokranantaja ei vastaa vuokralaiselle vuokrasopimuksen siirtämispyyntöön on vuokralaisella oikeus siirtää kuukauden kuluessa, kun aika vastauksen antamiseen päättyi.

Vuokralaisen on ilmoitettava välittömästi vuokrasopimuksen siirtämisestä vuokranantajalle kirjallisesti. Vuokralainen on vastuussa vuokrasopimusehtojen puitteissa niin pitkään, kun vuokralainen on ilmoittanut vuokranantajalle kirjallisesti vuokrasopimuksen siirtämisestä.

Pysy ajantasalla!

Uutiskirjeen avulla pysyt ajan tasalla uusista kohteistamme ja ajankohtaisista aiheista.

✔ Tieto suoraan sähköpostiin
✔ Monipuolisesti sijoitusmahdollisuuksia
✔ Ajankohtaista tietoa ja markkinakatsauksia
✔Peru milloin haluat helposti

Olen Kiinnostunut