REKISTERISELOSTE

REKISTERIN PITÄJÄ

Royal House Oy
c/o AT Rautiainen Oy
Yliopistonkatu 34 D 58
40100 Jyväskylä
info@kiinteistokattaus.fi
050 461 7931

Yhteyshenkilö

Janne Rautiainen
Janne.rautiainen@atr-group.fi
050 461 7931

Viimeksi päivitetty 14.3.2024

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

 • Asiakkaan yksilöivät tiedot ( nimi, osoite, puhelin ja sähköpostiosoite )
 • Tuotteita / palveluita ostaneilta ostoon liittyvät tiedot ostetuista tuotteista.
 • Asiakkaan itse antamat personoivat tiedot sekä asiakkaan ostohistorian mukaan kerätyt tiedot
 • Verkkosivustomme käytöstä kerättävä tieto asiakkaan käyttäytymisestä.

Tietoja kerätään asiakkaalta itseltään rekisteröitymisen yhteydessä, kaupankäynnin yhteydessä, asiakkaan ollessa yhteydessä joko puhelimitse tai sähköpostitse sekä henkilökohtaisissa tapaamisissa. 

Rekisterin tiedot on tallennettu järjestelmään, jonka käyttämiseen vaaditaan henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Järjestelmä on suojattu teknisten keinojen avulla. Rekisterin tiedot sijaitsevat lukituissa tiloissa. Järjestelmään tarvittavat käyttäjätunnukset myönnetään vain rekisterin pitäjän työntekijöille sekä yksittäisille emoyhtiön AT Rautiainen Oy:n työntekijöille.

Henkilötiedon käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Henkilötietoja kerätään käyttäjiltä itseltään verkkosivuillamme vierailun, rekisteröitymisen ja palveluiden käytön yhteydessä. Sivustollamme käytetään myös evästeitä, joiden avulla voimme kerätä tietoa käyttäjistä. Evästeidemme käyttö on kuvattu tarkemmin erillisessä evästekäytännössämme.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös yhteistyökumppaneiltamme, viranomaisilta ja muilta tahoilta, joilla on oikeus luovuttaa meille tietoja.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:

 • Rekisteröidyn antama suostumus sähköiseen suoramarkkinointiin ja ei-välttämättömien evästeiden käyttöön (GDPR 6 artikla 1a)
 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu tarjota markkinointia ja myyntiä koskien kiinteistöalan palveluita ja tuotteita (GDPR 6 artikla 1f)
 • Asiakassuhde rekisteröidyn kanssa ja sen hoitaminen (GDPR 6 artikla 1b)

Välttämättömien evästeiden käyttö perustuu palvelun toteuttamiseen (GDPR 6 artikla 1b)

Kuinka keräämme tietoa rekisteriin

Henkilötietoja kerätään seuraavista lähteistä:

 • Suoraan rekisteröidyltä itseltään esimerkiksi verkkosivujemme lomakkeiden kautta, kommenttiosion kautta, sähköpostiviestinnän kautta, puhelimitse tai asiakastapaamisten kautta
 • Rekisterinpitäjän verkkosivuston kautta esimerkiksi lomakkeiden, laskureiden, uutiskirjetilauksista ja ilmaisen materiaalimme kautta.
 • Seurantapikselin tai -koodin kautta. Hyödynnämme Metan ja LinkedInin seurantapikseleitä.
 • Julkisesti nähtävillä olevista tietolähteistä, kuten kaupparekisteristä ja yritysten verkkosivuilta.
 • Analyytiikka-työkaluilla. Sivuillamme on Google Analytics keräämässä nimettömiä tietoja sivustomme käytöstä esimerkiksi kävijäseurannan, liikennemäärien ja raportoinnin käyttöön.

Mihin kerättyä dataa käytetään

Henkilötietoja käytetään:

 • Asiakkuuden ylläpitämiseen
 • Asiakaspolun hallintaan ja seuraamiseen
 • Kiinteistökattaus.fi toiminnan ja palveluiden kehittämiseen
 • Asiakaskokemuksen parantamiseen
 • Analytiikkaan ja tilastollisiin tarkoituksiin
 • Henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön ja markkinoinnin tuottamiseen
 • Väärinkäytösten estämiseen
 • Paremman asiakaspalvelun tarjoamiseen

Henkilötietojasi käsitellään pääasiassa seuraaviin perusteisiin nojautuen:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja sopimukset kanssasi
 • Suostumuksesi esim. markkinoinnin ja kohdennetun sisällön osalta
 • Lakisääteiset velvoitteet
 • Rekisterinpitäjän oikeutettu etu esimerkiksi palvelun ja markkinoinnin kehittämiseksi

Henkilötietojen säilytysaika ja paikka

Henkilötietoja säilytetään edellä kuvattujen palveluntarjoajien palvelimilla sekä yhtiön omistamilla fyysisillä kovalevyillä.

Suostumuksen perusteella kerättyjä tietoja säilytetään niin kauan kuin rekisteröidyn suostumus ja käsittelyperuste ovat molemmat voimassa, ja suostumuksen poistamisen jälkeen tiedot poistetaan kuuden (6) kuukauden sisällä.

Rekisteröidyn oikeudet ja tietojen käyttö

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet henkilötietojensa käsittelyyn liittyen:

 • Tarkastusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja on tallennettu rekisteriin.
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai puutteellisten tietojen oikaisemista.
 • Käsittelyn vastustamisoikeus Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.
 • Käsittelyn rajoittamisoikeus Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.
 • Poisto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus vaatia tietojensa poistamista rekisteristä, mikäli tietojen käsittelyn peruste on lakannut olemasta eikä käsittelylle ole muuta laillista perustetta.
 • Siirto-oikeus Rekisteröidyllä on tietyissä tilanteissa oikeus saada itseään koskevat tiedot siirrettyä toiselle rekisterinpitäjälle.
 • Suostumuksen peruuttaminen Mikäli tietojen käsittely perustuu rekisteröidyn antamaan suostumukseen, on tällä oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.
 • Valitusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että hänen tietojensa käsittelyssä on rikottu voimassaolevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Henkilötietojen siirto

Pääsääntöisesti emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. Rekisterinpitäjä voi kuitenkin joutua luovuttamaan rekisteröidyn henkilötietoja seuraavissa tilanteissa:

Lain edellyttämä luovuttaminen Rekisterinpitäjä voi joutua luovuttamaan henkilötietoja viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön siten edellyttäessä.

Palveluiden tuottaminen Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tarvittavia tietoja yrityksen palveluiden ja tuotteiden tuottamiseksi alihankkijoille ja yhteistyökumppaneille. Tiedot luovutetaan vain siinä määrin kuin on tarpeellista kunkin tahon työtehtävien hoitamiseksi.

Konsernin sisäiset siirrot Tietoja voidaan siirtää konsernin sisällä hallinnollisiin tarkoituksiin EU/ETA-alueella.

EU/ETA-alueen ulkopuoliset siirrot Pääsääntöisesti emme siirrä henkilötietoja Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Tietojen siirto EU/ETA-alueen ulkopuolelle voi kuitenkin olla tarpeen esimerkiksi teknisen ylläpidon tai muiden vastaavien toimintojen takia. Tällöin varmistamme siirron lainmukaisuuden käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeita tai muita laillisia siirtomekanismeja.

Rekisteröidylle ilmoitetaan aina ennen tietojen luovuttamista EU/ETA-alueen ulkopuolelle ja pyydetään tarvittaessa suostumus siihen.

Henkilötietoja siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle seuraavien palveluntarjoajiemme USA:ssa sijaitseville palvelimille:

 • ActiveCampaign (CRM/Markkinointi)
 • Microsoft OneDrive (Myyntimateriaalin jakaminen)

Rekisteröidylle ilmoitetaan aina erikseen ennen tietojen siirtämistä EU/ETA-alueen ulkopuolelle ja pyydetään tarvittaessa hänen suostumuksensa siihen.

Automatisoitu päätöksenteko

Henkilötietoja ei käytetä automatisoidussa päätöksenteossa.

EVÄSTEET