Velkavivun suhdeluku

Johdanto

Velkavipu tarkoittaa lainan käyttämistä sijoituksen tuoton parantamiseen. Idea on, että lainatulla rahalla saadaan enemmän  tuloja kuin lainasta aiheutuvat kulut yleensä korot ja näin ollen kasvattaa mahdollista voittoa. Velkavivun avulla voi kasvattaa sijoituksesta saatua potentiaalista tuottoa, mutta samalla se tuo mukanaan isomman riskin menettää rahaa, jos sijoitus ei menekään toivotusti.

Suhdeluvun Ymmärtäminen

Velkavivun hyödyn ymmärtäminen edellyttää suhdeluvun tarkastelua. Suhdeluku on velkavivun tuoton ja kulun välinen suhde. Esimerkiksi, jos tuotto velkavivulle on 2% ja kulu on 1%, suhdeluku on 2. Toisaalta, jos tuotto on 6% ja kulu 4%, suhdeluku on 1.5. Vaikka prosentuaalinen ero tuoton ja kulun välillä on sama molemmissa tapauksissa, suhdeluvun arvo kertoo eri tarinan. Suhdeluku kuvastaa velkavivun hyötysuhdetta. Isompi suhdeluku kertoo tehokkaammasta vivusta ja pienempi vipu päinvastoin pienemmästä hyötysuhteesta. Kriittinen piste eli saako velkavivusta hyötyä tai haittaa on 1.

Suhdeluvun vaikutus Velkavivun Tehokkuuteen

Suhdeluku antaa selkeämmän kuvan velkavivun tehokkuudesta. Suurempi suhdeluku tarkoittaa, että sijoittaja saa enemmän tuottoa jokaisesta lainatusta eurosta. Tämä osoittaa, että suhdeluku on tehokkaampi mittari kuin pelkkä prosentuaalinen ero tuoton ja kulun välillä. Tämä on erityisen tärkeää, kun tarkastellaan velkavivun pitkäaikaisia vaikutuksia sijoitusportfoliossa.

Esimerkki 1:

Vuokranantaja A ottaa lainaa 100 000 eurolla 2% tuotolla ja 1% kululla. Vuokranantajan suhdeluku on 2, mikä tarkoittaa, että hän saa kaksinkertaisen tuoton lainatulle summalle.

Esimerkki 2:

Vuokranantaja B ottaa lainaa samalla summalla, mutta 6% tuotolla ja 4% kululla. Hänen suhdelukunsa on 1.5, mikä tarkoittaa, että hän saa 1.5-kertaisen tuoton lainatulle summalle, vaikka prosentuaalinen ero tuoton ja kulun välillä on isompi kuin Vuokranantaja A:lla.

Velkavivun riskit

Mikäli velkavivun tuotto ja kulu ovat samat, saatu hyöty on 1, mikä tarkoittaa, että saatua tuottoa ei ole. Tämä tilanne kuvastaa tasapainoa, jossa lainan kustannukset kattavat täysin saadut tuotot, jättäen sijoittajan nollatulokseen. Suhdeluku voi mennä myös negatiiviseksi, mikäli tuotto menee miinukselle. Esimerkiksi nykyisillä markkinoilla on kohteita, joiden vuokratuotto on 4.2%. Kuitenkin, pelkkä euribor-korko voi olla tuon verran, jonka päälle tulee vielä pankin marginaali, esimerkiksi 0.9%. Tässä skenaariossa, kun lainan korko ylittää vuokratuoton, ylijäämäinen osuus menee omalle pääomalle saadusta vuokratuotosta eli sijoittaja menettää rahaa ottaessaan velkaa.

Johtopäätös

Velkavivun käyttö sijoitusstrategiassa voi parantaa tuottoja, mutta tuo mukanaan myös suuremman riskin. Suhdeluku, joka ilmaisee velkavivun tuoton ja kulun suhteen, on keskeinen mittari velkavivun tehokkuuden arvioinnissa. Korkeampi suhdeluku viittaa tehokkaampaan vivutukseen, kun taas suhdeluku 1 tarkoittaa tasapainoa, jossa tuotto ja kulu ovat samat, jättäen sijoittajan nollatulokseen. Negatiivinen suhdeluku kuvaa tilannetta, jossa sijoittaja menettää rahaa. Esimerkit osoittavat, että suhdeluku antaa selkeämmän kuvan velkavivun tehokkuudesta kuin pelkkä prosentuaalinen ero tuoton ja kulun välillä.

Pysy ajantasalla!

Uutiskirjeen avulla pysyt ajan tasalla uusista kohteistamme ja ajankohtaisista aiheista.

✔ Tieto suoraan sähköpostiin
✔ Monipuolisesti sijoitusmahdollisuuksia
✔ Ajankohtaista tietoa ja markkinakatsauksia
✔Peru milloin haluat helposti

Olen Kiinnostunut