Asuntosijoittamisen tunnusluvut

Johdanto

Tunnusluvut auttavat sijoittajaa arvioimaan sijoituskohteiden tuottoja ja riskejä. Niiden avulla voidaan vertailla eri asuntojen ja asuntosijoitusstrategioiden kannattavuutta.

Riskin arviointi

Tunnuslukujen avulla sijoittaja voi arvioida sijoituskohteen riskitasoa. Esimerkiksi velkaantumisaste kertoo, kuinka paljon velkaa sijoittaja on ottanut suhteessa omaan pääomaan. Korkea velkaantumisaste voi lisätä sijoituksen riskiä, sillä velan takaisinmaksukyky voi heikentyä, jos asuntojen arvo laskee tai vuokratuotot vähenevät.

Tuottojen vertailu

Eri asuntosijoituskohteiden tuottoja voi vertailla tunnuslukujen, kuten vuokratuoton ja arvonnousun, avulla. Näiden tietojen avulla sijoittaja voi tehdä perustellun päätöksen siitä, mihin kohteisiin kannattaa sijoittaa.

Tärkeimmät tunnusluvut asuntosijoittamisessa

Kassavirta

Kassavirta tarkoittaa asuntosijoituksen tuottamaa rahavirtaa kuukausittain. Positiivinen kassavirta tarkoittaa, että vuokratulot kattavat sijoitusasunnon menot, kuten lainanlyhennykset, korot ja muut kulut. Kassavirran avulla sijoittaja voi arvioida sijoituksen kannattavuutta ja varautua mahdollisiin kuluihin.

Kassavirta = Vuokratulot – (Asunnon kulut + Rahoituskulut)

Vuokratuotto

Vuokratuotto kertoo, kuinka suuri osa sijoitusasunnon arvosta kertyy vuokratulojen muodossa vuosittain. Se lasketaan jakamalla vuokratulot asunnon arvolla ja ilmaistaan prosentteina. Korkea vuokratuotto viittaa siihen, että asunnosta saatu tulo on korkea suhteessa sen arvoon.

Vuokratuotto = ((Vuokra – Vastikkeet) x 12 / Asunnon hinta) x 100

Omavaraisuusaste

Omavaraisuusaste heijastaa sijoittajan velan suhdetta omaan pääomaan. Se lasketaan jakamalla velka omalla pääomalla ja esitetään prosenttilukuna. Mitä alhaisempi omavaraisuusaste on, sitä vähemmän sijoittaja on turvautunut velkaan ja sitä enemmän hän on käyttänyt omaa pääomaansa sijoituksen rahoittamiseen. Tämä voi vähentää sijoituksen riskiä. Omavaraisuusaste antaa yleensä kuvan sijoittajan riskinottokyvystä: matala omavaraisuusaste tarkoittaa suurta velkavipua ja siten korkeampaa riskitasoa, kun taas korkea omavaraisuusaste viittaa pieneen velkavipuun ja alhaisempaan riskitasoon.

Pankit tarkkailevat usein sijoittajien ja yritysten omavaraisuusaste rahoituspäätöksiä tehdessään. Korkeampi omavaraisuusaste tekee sijoittajasta tai yrityksestä yleensä houkuttelevamman rahoituksen saajan pankin näkökulmasta.

Omavaraisuusaste= (Lainan määrä / Asuntojen arvo) x 100

Omavaraisuusaste on laajempi taloudellinen tunnusluku, joka kuvaa yrityksen vakavaraisuutta ja kykyä selviytyä velvoitteistaan omalla pääomallaan. Omavaraisuusaste lasketaan suhteuttamalla yrityksen oma pääoma sen taseen loppusummaan.

Oma pääoma

Oma pääoma tarkoittaa sijoittajan sijoittamaa omaa rahaa asuntoon. Oma pääoma koostuu asunnon hankintahinnasta ja mahdollisista remonttikustannuksista vähennettynä velalla rahoitetulla osuudella. Oma pääoma on sijoittajan riskin kannalta tärkeä tunnusluku, sillä se kertoo, kuinka paljon sijoittaja on itse panostanut sijoitukseen.

Muita hyödyllisiä tunnuslukuja

Käyttöaste

Käyttöaste kertoo, kuinka suuri osa asunnoista on vuokrattuna tietyllä ajanjaksolla. Korkea käyttöaste viittaa siihen, että asunnot ovat suosittuja vuokralaisten keskuudessa ja vuokratuloja kertyy tasaisesti. Käyttöasteen seuraaminen auttaa sijoittajaa tunnistamaan asuntomarkkinoiden trendejä ja mahdollisia ongelmia, kuten tyhjillään olevia asuntoja. Yleensä asuntosijoittajat pitävät hyvänä käyttöasteena 95-99 % luokkaa. Isolla asuntosalkulla 100 % käyttöaste ei ole yleensä realistinen tavoite ja siksi se sijoittuu hieman alle 100 %.

Käyttöaste = (Vuokrattujen asuntojen lukumäärä / Kaikkien asuntojen lukumäärä) x 100

Sijoitusaste

Sijoitusaste kuvaa, kuinka suuri osa sijoittajan varallisuudesta on kiinni asuntosijoituksissa. Tämä tunnusluku auttaa sijoittajaa hahmottamaan asuntosijoitusten merkitystä kokonaisvarallisuuden kannalta ja suhteuttamaan asuntosijoitusten riskejä muihin sijoituskohteisiin.

Sijoitusaste = (Asuntosijoitusten arvo / Sijoittajan koko sijoitussalkun arvo) x 100

Rahoitusosuus

Rahoitusosuus kertoo, kuinka suuri osa hankkeen tai investoinnin kokonaiskustannuksista rahoitetaan yrityksen omalla rahalla, eli omalla pääomalla tai kertyneillä voittovaroilla. Rahoitusosuus on yleensä sidottu tiettyyn projektiin tai investointiin ja auttaa arvioimaan yrityksen kykyä rahoittaa omaa toimintaansa ilman ulkopuolista rahoitusta, kuten lainoja tai avustuksia.

Oma rahoitusosuus (%) = (Oma rahoitus / Sijoituksen kokonaishinta) × 100

Arvonnousu

Arvonnousu tarkoittaa asunnon arvon kasvua tietyn aikavälin aikana. Asuntosijoittajan on kuitenkin syytä ottaa huomioon myös mahdollinen asunnon arvon aleneminen, sillä arvonnousu ei ole aina taattu.

Arvonnousu = ((Asunnon arvo nyt – Asunnon arvo ostohetkellä) / Asunnon arvo ostohetkellä) x 100

Johtopäätös

Asuntosijoittamisen tunnusluvut ovat tärkeitä työkaluja sijoittajalle, joka haluaa arvioida sijoituskohteiden tuottoja ja riskejä sekä kehittää sijoitusstrategiaansa. Tunnuslukujen tulkinta ja käyttö vaativat kokemusta ja markkinoiden tuntemusta, mutta niiden avulla sijoittaja voi tehdä perusteltuja päätöksiä ja parantaa asuntosijoitusten kannattavuutta.

Usein kysytyt kysymykset

Vuokratuotto kertoo, kuinka suuri osa sijoitusasunnon arvosta kertyy vuokratulojen muodossa vuosittain. Se lasketaan jakamalla vuokratulot asunnon arvolla ja ilmaistaan prosentteina.

Omavaraisuusaste kuvaa sijoittajan velan määrää suhteessa omaan pääomaan. Se lasketaan jakamalla velka omalla pääomalla ja ilmaistaan prosentteina. Korkea omavaraisuusaste tarkoittaa, että sijoittaja on käyttänyt vähemmän velkaa ja enemmän omaa pääomaa sijoituksen rahoittamiseen, mikä voi pienentää sijoituksen riskiä.

Kassavirta tarkoittaa asuntosijoituksen tuottamaa rahavirtaa kuukausittain. Positiivinen kassavirta tarkoittaa, että vuokratulot kattavat sijoitusasunnon menot, kuten lainanlyhennykset, korot ja muut kulut. Kassavirran avulla sijoittaja voi arvioida sijoituksen kannattavuutta ja varautua mahdollisiin kuluihin.

Pysy ajantasalla!

Uutiskirjeen avulla pysyt ajan tasalla uusista kohteistamme ja ajankohtaisista aiheista.

✔ Tieto suoraan sähköpostiin
✔ Monipuolisesti sijoitusmahdollisuuksia
✔ Ajankohtaista tietoa ja markkinakatsauksia
✔Peru milloin haluat helposti

Olen Kiinnostunut