Mitä taloyhtiön kokouksessa käsitellään?

Mikä on yhtiökokous

Yhtiökokous on taloyhtiön osakkaiden kokous, jossa osakkaat keskustelevat ja tekevät päätöksiä taloyhtiön asioista, kuten talousarviosta, remonteista ja hallituksen valinnasta. Taloyhtiön kokouksessa käsitellään esityslistan mukaan taloyhtiön asioita. Taloyhtiön hallitus yleensä laatii esityslistan ja esityslista lähetetään osakkaille ennen taloyhtiön kokousta. Osakkeenomistajat voivat esittää hallitukselle käsiteltäviä asioita esityslistaan.

Yhtiökokouksen laillisuus

Yhtiökokouksen toimintaa säätelevät asunto-osakeyhtiölaki ja yhtiöjärjestys. Asunto-osakeyhtiölaki määrittelee yhtiökokouksen perusperiaatteet, kuten kokouskutsun, äänioikeuden ja päätöksenteon. Yhtiöjärjestys on taloyhtiön sisäinen sääntökirja, joka voi sisältää yhtiökokousta koskevia erityismääräyksiä.

Kokouskutsu on lähetettävä osakkaille vähintään kaksi viikkoa ennen yhtiökokousta. Kutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat. Esityslista sisältää yksityiskohtaisemman luettelon käsiteltävistä asioista. Yhtiökokouksessa tehdään päätökset äänestämällä. Osakkaalla on yleensä yksi ääni jokaista hallitsemaansa osaketta kohden. Päätökset tehdään yleensä yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Jotta yhtiökokous on päätäntävaltainen se tarvitsee vähintään yhden osallistujan asunto-osakeyhtiölain mukaan. Yhtiöjärjestyksellä voidaan kuitenkin määritellä, jotta kokous on päätäntävaltainen se tarvitsee useamman osallistujan. Useimmiten päätäntävaltaisuutta varten yhtiöjärjestyksessä on määritelty minimissään 3 osallistujaa.

Yhtiökokouksen päätökset

Yhtiökokouksessa hyväksytään taloyhtiön talousarvio ja päätetään vastikkeista. Talousarvio on keskeinen työkalu taloyhtiön talouden suunnittelussa ja seurannassa. Lisäksi yhtiökokouksessa valitaan isännöitsijä ja hallituksen jäsenet. Isännöitsijä vastaa taloyhtiön päivittäisestä hallinnosta, kun taas hallitus vastaa yhtiön toiminnan yleisestä johdosta ja valvonnasta. Remontit ja kunnossapito ovat myös tärkeitä aiheita, joita käsitellään yhtiökokouksessa. Osakkaat voivat esittää aloitteita ja keskustella remonttien tarpeellisuudesta ja aikatauluista.

Osakkaana yhtiökokous on tilaisuutesi vaikuttaa taloyhtiön asioihin. Aktiivinen osallistuminen ja valmistautuminen ovat avainasemassa, jotta voit tuoda esiin omat näkökulmasi ja edistää omaa näkemystäsi.

Lista yhtiökokouksen päätöksistä:

  • talousarvio
  • vastikkeiden sekä vesi- ja muiden maksujen suuruus
  • tilinpäätöksen vahvistaminen
  • kunnossapitotarveselvitys
  • selvitys yhtiössä suoritetuista kunnossapito- ja muutostöistä
  • hallituksen jäsenten palkkiot
  • hallituksen jäsenten valinta

Kuka saa osallistua yhtiökokoukseen?

Yhtiökokoukseen saa osallistua kaikki osakkaat, kunhan heillä on hallintaoikeus asuntoonsa. Hallituksen jäsenet ja isännöitsijällä on myös oikeus osallistua yhtiökokoukseen. Osakas voi myös oikeuttaa valtakirjalla toisen henkilön osallistumaan yhtiökokoukseen hänen puolestaan ja käyttämään äänioikeuttaan.

Missä yhtiökokous järjestetään?

Yleensä taloyhtiökokous järjestetään taloyhtiön tiloissa tai jossakin taloyhtiön kotipaikkakunnalla. Nykyään etäkokoukset esimerkiksi Teamsin avulla on myös yleistynyt.

Pysy ajantasalla!

Uutiskirjeen avulla pysyt ajan tasalla uusista kohteistamme ja ajankohtaisista aiheista.

✔ Tieto suoraan sähköpostiin
✔ Monipuolisesti sijoitusmahdollisuuksia
✔ Ajankohtaista tietoa ja markkinakatsauksia
✔Peru milloin haluat helposti

Olen Kiinnostunut